Om viktualiehandlarna

FÖRENINGEN VIKTUALIEHANDLARNAS PENSIONSINRÄTTNING
EN VITAL 270-ARING
Viktualiehandlarnas Pensionsinrättning ( victualie=latin för livsmedel ) räknar 1737 som sitt instiftelseår. Det exakta årtalet har inte kunnat beläggas med full säkerhet, men bevarade handlingar visar att verksamheten inleddes under 1730-talets senare del. Namnet var då Spannmåls-, Minut- och Victualiehandels-Societeten. Inrättningen har dock mycket äldre anor. Den svenska kungamakten sökte redan fran 1300-talet och framåt forma bland annat de, “Hökare” som bedrev handel med livsmedel att, organisera sig i s.k. Societeter. Detta for att formalisera utbildningen av köpmännen och deras medarbetare men sannolikt också för att kunna beskatta dem.

Genom den av Sveriges riksdag 1734 antagna Handelsordningen bröts slutgiltigt Hökarnas motstånd att organisera sig och den 23 September 1736 inlämnades till Handelskollegium en förteckning över de deputerade som handelssocieteterna utvalt som “förhörsledare” for burskapssökande köpsvenner. Detta, är ett av de tidigaste tillfällena vi hör talas om en för viktualiehandilarna bildad societet. Redan fran början avsattes medel att användas för understöd till medlemmar som kommit på obestånd eller drabbats av sjukdom. Den 22 december 1846 utfärdades av Kungl. Maj:t en Hantverks- och Handelsordning som innebar slutet på det från medeltiden stammande skråväsendet och dess handelssocieteter. Spannmåls-, Minut- och Victualiehandelssocieteten upplöstes 1847 såsom en särskild klass av Stockholms Borgerskap varvid det beslöts att “dess gemensamma egendom hädanefter och allt framgent skall utgöra en grundfond for understöd samt bidrag till underhåll och vård åt i behov stadde medlemmar af nämnde Societet och framdeles blifande delägare af samma fond samt deras enkor och barn under benämning av Victualiehandlarnas Pensionsinrättning”.

Idag har Pensionsinrättningen cirka 160 medlemmar eller delägare som de benämns. Flertalet är män men på senare år har även kvinnor invalts som delägare. Delägarskap kan vinnas av den som bedriver handel med livsmedel som egen företagare i Stockholms stad och län. Inrättningen har för närvarande tillgångar placerade i aktier och räntebärande. Avkastningen härav används dels till understöd, dels till stipendier. Stipendier kan utges till delägare och anställda inom livsmedelshandeln i Stockholms stad och län for studier inom livsmedelshandelsnäringen.
Kontakta gärna Viktualiehandlarnas Pensionsinrättning för mer information om delägarskap och stipendier.